Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Martin Ruis Coaching en Counseling, gevestigd aan Monteverdistraat 8 te Sliedrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Martin Ruis, Monteverdistraat 8 te Sliedrecht is de Functionaris Gegevensbescherming van BeWhoYouAre / Martin Ruis Personal Coaching-Counseling-Hypnotherapie Hij is te bereiken via het standaard email te vinden bij de contact gegevens

Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Martin Ruis Coaching en Counseling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Martin Ruis Coaching en Counseling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- het door u ingevulde Intake formulier met daarin mogelijk gezondheid informatie.
- Notities gemaakt tijdens de coachingsessies
Deze informatie verstrek je tijdens of bij voorkeur voorafgaande aan de coaching consulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Martin Ruis Coaching en Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om training & consulten op maat te geven
- Om webinars te kunnen geven
Geautomatiseerde besluitvorming
Martin Ruis Coaching en Counseling neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martin Ruis Coaching en Counseling) tussen zit. Martin Ruis Coaching en Counseling gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Martin Ruis Coaching en Counseling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Martin Ruis Coaching en Counseling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Martin Ruis Coaching en Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Martin Ruis Coaching en Counseling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Martin Ruis Coaching en Counseling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het standaard email adres zoals vermeld op de contactpagina van de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Martin Ruis Coaching en Counseling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Martin Ruis Coaching en Counseling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Hoe ga ik om met een data-lek?
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat therapeuten) direct (binnen 72 uur na het data-lek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data-lek hebben. Wanneer het data-lek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer meld ik dit bij de betrokkene. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Martin Ruis